Surgifresh Turbo Smoke Evacuation System (230V – 50Hz)