Surgifresh Turbo Smoke Evacuation System (115V – 60Hz)