Surgifresh Turbo Smoke Evacuation System (230V – 60Hz)